الهى بيدك لا بيد غيرك زيادتى و نقصى: خداوندا زيادى و يا كاستى من تنها در دست توست، نه در دست ديگرى
منو اصلی
رهبری اخلاقی چگونه جاری می گردد؟آزمون مدل ریزشی
رهبری اخلاقی چگونه جاری می گردد؟آزمون مدل ریزشی تاریخ ثبت : 1391/12/22
طبقه بندي : خلاصه مقالات انگلیسی ,مقالات عمومی ,
عنوان مقاله : رهبری اخلاقی چگونه جاری می گردد؟آزمون مدل ریزشی
خلاصه مقاله : نوشته: و( David M. Mayer (، (Maribeth Kuenzi) ، (Rebecca Greenbaum) ، (Mary Bardes) ، (Rommel Bombie) Salvador) خلاصه این مقاله به بررسی ارتباط بین مدیریت ارشد سازمان و مدیران میانی در زمینه رهبری اخلاقی و برون داد گروهی مجموعه مدیریتی می پردازد(مثل انحراف از OCB)می پردازد و پیشنهاد می کند که رهبری اخلاقی باید از یک سطح سازمانی به سطح بعدی منتقل گردد. برای نمودار تئوری یادگیری سازمانی به (Bandura, A. (1977)) و جهت تئوری یادگیری اجتماعی به (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.; Bandura, A. (1986)) ،بنیادهای اجتماعی اندیشه و عمل (Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.)،تئوری داد و ستد اجتماعی(social exchange theory [Blau, p. (1964)) و داد و ستد و قدرت در زندگی اجتماعی(Exchange and power in social life. New York: John Wiley) رجوع نمائید. نتایجی که از نمونه آماری 904 کارمند و 195 مدیر موید تئوری پیشنهادی بوده و رابطه ای منفی بین " رهبری اخلاقی مدیریت و مدیران میانی " با انحراف در سطح گروهی و رابطه ای مثبت با OCBدر سطح گروهی مشاهده می گردد که با مدل ریزشی پیشنهادی وتاثیررهبری اخلاقی مدیریت ارشد بر انحراف گروهی و OCB همخوان بوده و از رهبری اخلاقی مدیران میانی تاثیر می پذیرد. How low does ethical leadership flow? Test of a trickle-down model David M. Mayer , Maribeth Kuenzi, Rebecca Greenbaum, Mary Bardes, Rommel (Bombie) Salvador a b s t r a c t This research examines the relationships between top management and supervisory ethical leadership and group-level outcomes (e.g., deviance, OCB) and suggests that ethical leadership flows from one organizational level to the next. Drawing on social learning theory [Bandura, A. (1977). Social learning theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.; Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.] and social exchange theory [Blau, p. (1964). Exchange and power in social life. New York: John Wiley.], the results support our theoretical model using a sample of 904 employees and 195 managers in 195 departments. We find a direct negative relationship between both top management and supervisory ethical leadership and group-level deviance, and a positive relationship with group-level OCB. Finally, consistent with the proposed trickle-down model, the effects of top management ethical leadership on group-level deviance and OCB are mediated by supervisory ethical leadership.
فایل مقاله : دانلود فايل
تعداد نمایش : 2197 <<بازگشت

كليه حقوق اطلاعات و مطالب اين سايت محفوظ و متعلق به سایت ایران اخلاق می باشد